Kas 02

KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN KRİTERLER

KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI İÇİN GEREKEN KRİTERLER

KDV İadesi Kontrol Raporlarının oluşması için mükelleflerin;

  • İnternet Vergi Dairesi üzerinden ilgili dönem KDV iade liste girişlerini elektronik ortamda yapmaları ve onaylamaları,
  • İlgili döneme ait Standart İade Talep Dilekçelerini elektronik ortamda girmeleri ve onaylamaları

gerekmektedir.

Diğer taraftan,  yukarıda yer verilen ana koşulları yerine getirmiş olan mükellefler açısından aşağıda belirtilen ve kendilerine uygun olan hususların da sağlanması gerekmektedir.

  • “Artırımlı Teminat Mektubu” veya “Teminat Mektubu” ile yapılan iade taleplerinde, KDV iade listelerinin ve Standart İade Talep Dilekçesinin elektronik ortamda gönderilmesi ile birlikte iade dönemine ait “banka/katılım bankası teminat mektubunun” vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.

Vergi dairesine ibraz edilen teminat mektubunun vergi dairesi tarafından 203 evrak kodu” ile kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)’nın 4/4/2017 tarih ve 20668 sayılı yazısında yer alan “Mükellefler tarafından iade taleplerine ilişkin olarak her bir dönem için ayrı teminat mektubu verilmesi gerekmektedir.” İfadesi gereğince mükellefler tarafından iade taleplerine ilişkin olarak her bir iade dönemi için ayrı teminat mektubu/artırımlı teminat mektubu verilmesi gerekmektedir.

Mükellef, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile iade talep etmiş ise, KDV iade listelerinin ve Standart İade Talep

  • Dilekçesinin elektronik ortamda gönderilmesi ile birlikte iade dönemine ait “YMM KDV İade Tasdik Raporunun” da vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.

Vergi dairesine ibraz edilen YMM KDV İade Tasdik Raporunun vergi dairesi tarafından 302 evrak kodu” ile kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.

  • Mükellef, “Teminat Mektubu” ile beraber “YMM KDV İadesi Tasdik Raporu” ile de iade talep etmiş ise, KDV iade listelerinin ve Standart İade Talep Dilekçesinin gönderilmesi ile birlikte iade dönemine ait “banka/katılım bankası teminat mektubunun” ve “YMM KDV İadesi Tasdik Raporunun” vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.

Vergi dairesine ibraz edilen teminat mektubunun vergi dairesi tarafından 203 evrak kodu” ile YMM KDV İade Tasdik Raporunun ise 302 evrak kodu” ile kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.

ATU Kontrol Raporunun oluşabilmesi için;

  1. Mükellefler İnternet Vergi Dairesinden KDV iade liste girişi yaparken; “İade Türü” bölümünde, “Nakden İade” veya “Kısmen Mahsup Kısmen Nakden” İade seçeneklerinden birisini seçtikten sonra “İade Talebiniz İçin ARTIRIMLI TEMİNAT MEKTUBU Verecek misiniz?” sorusunda “Evet” işaretleyip teminat mektubu referans numarası eksiksiz olarak yazmalıdır.

Ayrıca aşağıdaki tablo örneğindeki gibi  mükellefler internet vergi dairesi bilgi giriş ekranlarında iade talep şeklini YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Olmaksızın İade kısmını işaretlemeleri gerekmektedir.

  1. İade dönemine ilişkin internet vergi dairesinde bulunan “İade Talep Dilekçe İşlemleri” menüsünden, standart iade talep dilekçesi doldururken “Artırımlı Teminat ile Nakden İade” seçilerek iade tutarı ilgili kutucuğa yazılmış olmalıdır.
  2. Mükelleflerin ATU iade talepleri için vergi dairesine ibraz ettikleri teminat mektubunun, 203 evrak kodundan iade dönem bilgileri doğru girilerek kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan 3 koşuldan birinin eksikliği halinde ATU Kontrol Raporu oluşmayacaktır.

 

May 02

KDV iadesine ilişkin 12. Nolu Tebliğ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi) Başkanlığından

KDV iadesine ilişkin 12. Nolu Tebliğin de, 3065 sayılı KDV kanunun 13/ İ maddesindeki İkameti Türkiye’de olmayanların iş yeri ve konut teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulamasıyla, indirimli orana tabi tarım makineleri, traktörler ve iş makinaların teslimlerinden doğan KDV iadesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ için tıklayınız.

Ayrıca, Söz konusu KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA 12. NOLU TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ile birlik de 1.No.lu KDV beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. E-beyanname düzenleme programınızı güncellemeyi unutmayınız.

Nis 29

İhracattan Doğan KDV İadesi

İhracattan Doğan KDV İadesi

İhracattan Doğan KDV İadesi Ekonomik ilişkiler artık ülkelerin sınırlarını da geçerek gün ve gün gelişmektedir. Bu günümüzde firmalar ve şirketler, yurt içinden tedarik ettikleri ya da ürettikleri veya yurt dışından ithal ettikleri mal ve hizmetlerini ülke sınırlarımızın dışında olan pazarlarda satmaktadırlar. Bu göre Ekonomik hayat rekabeti sınırları da aşmış durumdadır. Artık her firmanın veya şirketin hayatında “ ithalat” ve “ihracat” kavramları barındırmaya başlamıştır.

Firmaların veya şirketlerin sermaye yapıları, Pazar payları ve finansman maliyetleri önemli olduğundan, rekabetçi bir ekonomik sistem içerisinde firmalar veya şirketlerin ülke sınırlarımızın dışındaki pazarlara satmış olduğu mal veya hizmetin yüklendikleri KDV’lerin iade almaları bir zaruret olmuştur.  Bu nedenle ;

3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. Aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

  1. a) Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.
  2. b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. (KDV UYG.Tebliği)

Şirketler ve Firmalar ülke sınırları dışına satmış oldukları bu mal ve hizmetlerin  KDV Uygulama Tebliğine göre; 3065 sayılı Kanundaki istisna uygulamasında ihracat kapsamına girmektedir.

Şirketlerin veya firmaların ülke sınırları dışına satmış olduğu yani “ihracat”ın gerçekleştiği  mal ve hizmetin KDV’ni ; ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

Bu satırın, “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa ihracat tesliminin bedeli girilir. İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan (kapanma tarihinde Resmi Gazete’de kurlar ilan edilmemiş ise kapanma tarihinden önceki ilk Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.

“Yüklenilen KDV” sütununa ise istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, bu Tebliğin (IV/A) bölümündeki açıklamalar dikkate alınarak belirlenen (ihracattan doğan KDV) KDV tutarı yazılır. (KDV UYG.Tebliği)

Şirketler ve Firmaların ülke sınırları dışına satmış oldukları yani diğer adıyla “ihracat”  için ihracattan doğan KDV yüklendikleri KDV’lerin iade almaları için firmaların veya şirketlerin muhasebe sistemlerinde gerekli düzenlemeler yaparak şirketin veya firmalar için bir finansman kaynağı  olmaktadır. Firmalar ve Şirketler bu kaynağı vergi borçlarına (KDV, Muhtasar,Geçici Vergi ve SGK ) mahsup talep edebilir veya Mükelleflerin mal ihracattan doğan KDV iadesinden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. (KDV UYG.Tebliği)

Nis 21

e-Defter Berat Oluşturma Süresi Uzatıldı

2016 Ekim, Kasım ve Aralık dönemlerinin oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin berat oluşturma süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Nis 20

Katma Değer Vergisi , Muhtasar, Damga ve Kurumlar Beyannameleri Uzatıldı

Katma Değer Vergisi , Muhtasar, Damga ve Kurumlar Beyannameleri Uzatıldı.

Vergi Usul Kanunun Sirküleri 20.04.2017 tarih ve  VUK-91/ 2017-4 sayılı yazı ile;

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar,

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 02 Mayıs 2017 Salı günü akşamına sonuna kadar,uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak tıklayınız.

Nis 19

Vergi Dairesi Başkanlıkları İnternet Sayfaları

Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenen internet sayfası yeni hali, mükelleflere daha iyi hizmet çerçevesinde Gelir İadesi Başkanlığının sitesi olan www.gib.gov.tr ile uyumlu hale getirilerek mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.

Ayrıca bu sisteme 30 Vergi Dairesi Başkanlıkları İnternet Sayfaları ile uyumlu hale getirilmiş durumdadır.

Mükelleflerin ve İnternet kullanıcıların vergi ile ilgili ihtiyaç duyabileceği her türlü verilere ve uygulamalara aşağıda yer alan linkten kolay ve hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

tıklayınız.